Edelliselle sivulle / Previous page | Print

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 

OP17             

OPINTOJAKSO/MODUULISELOSTE 

COURSE/MODULE DESCRIPTION

 

Toimipiste / School

 Sosiaali ja terveysala Rauma

Lukuvuosi / Academic year

2009-2010

Opettaja / Lecturer(s)

Arvinen Kaija

Päiväys / Date

01/07/2010

Opintojakson/moduulin koodi / Code of the course/module

TH02666

Opintojakson/moduulin laajuus (op) / Extent of the course/module (cr) 7

Toteutusajankohta / Study period(s) **

 3

HT07R Väylä 2 (4.1-5.2.2010)

Opintojakson/moduulin nimi (ja käännös englanniksi)

Course/module title

 

Teoreettinen ja kliininen osaaminen II, sisätaudit (Theoretical and Clinical Competence II, Internal Nursing)

Oppimistulokset (tavoitteet)

Learning outcomes (objectives)

 

Opiskelija on perehtynyt sisätauteja sairastavien hoitotyöhön. Hän osaa tunnistaa potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätautipotilaan hoitotyötä. Hän on kehittänyt ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitojaan auttaakseen potilasta ja hänen läheisiään lähtökohtanaan viimeisin tutkimustieto.

Asiakokonaisuudet

Contents

Sisätautihoitotyön erityispiirteet, tavallisimmat sisätaudit ja niitä sairastavien potilaiden hoitaminen moniammatillisena yhteistyönä, sisätautipotilaan lääkehoito, sisätautipotilaan tutkimukset.

Opintojakson/moduulin ydinsisältö

Core contents of the course/module

 

Kohonnutta ja matalaa verenpainetta sairastavan potilaan hoito, akuutin sepelvaltimotautikohtauksen hoito, tehoelvytys, sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoito, astmapotilaan hoito, keuhkoahtaumatautia sairastavan potilaan hoito, pneumoniapotilaan hoito, tyypin I ja II diabetespotilaan hoito, aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoito, nivelreumaa sairastavan potilaan hoito.

Opiskelijan työn mitoitus

Workload for the student

 

Opiskelijan työ on 186 tuntia ja 40 minuuttia, joka jakaantuu seuraavasti:
- Johdantotunti 1t
- Tutoriaalit 8x3t + väliarviointi 1t 15 min = 25t 15 min
- Asiantuntijaluennot 35t (Pernu: Sisätaudit 9t 16.12.09, Pernu: Laboratoriotutkimukset ja Ekg-teoria 6t, Virta: Neurologisen potilaan hoito 3t 15.10.09, Syysmäki: Kuvantaminen 4t, Yli-Kovanen ja Männistö: ANF (sis. & kir.) 13t)
- Harjoittelu luokkatilanteessa = laboraatiotunnit 17t (sis. Pernu: EKG:n otto 4t)
- Koe 4t
- Itsenäinen opiskelu 104t 25min

Opintojakson toteutus

Course implementation/way of performance

 

Sisätautihoitotyön opintojakso rakentuu aikaisemmin opiskeltujen opintojaksojen (teoreettinen ja perustaitojen osaaminen I ja II; teoreettinen ja kliininen osaaminen I sisätauti-kirurginen hoitotyö) jatkoksi. Aikaisemmin opitut teoreettiset ja kliiniset asiat edellytetään hallittavan. Opintojakson tehtävien suorittamisessa käytetään anatomian ja fysiologian, ravitsemustiedon, farmakologian, lääketieteen, hoitotieteen ja kasvatustieteen tietoa.

Tehtävien valmistelussa opittavaa asiaa tarkastellaan hoitotyön tilannekuvauksesta käsin. Roper, Logan ja Tierneyn hoitotyön mallin 12 elämisen toimintoa muodostavat viitekehyksen, jonka mukaan kukin tilannekuvaus jäsennellään.

Valmisteluistunto etenee seuraavasti: Askeleessa 1 tehtävä selitetään ja käsitellään selitettävät sanat. Askeleessa 2 edetään strategiatehtävän mukaisesti ja muotoillaan ydinkysymys potilaan hoidon kokonaistavoitteeksi. Askeleessa 3 potilaan ongelmat/tarpeet sijoitetaan tehtävää varten kunkin tilannekuvauksen perään lisättyyn taulukkoon elämisen toiminnoista. Askeleet 1-3 valmistellaan kotona. Tehtävän valmistelussa on tärkeää, että olet tutustunut istunnoissa käsiteltäviin sairauksien hoitoon etukäteen. Istuntojen tehtävien ratkaisuissa tehdään hoitotyön suunnitelmaa tietylle potilaalle. Tarkoituksena on, että askeleessa 4 edellä tuotetuista ongelmista/tarpeista keskustellaan ja muodostetaan hoitotyön osatavoitteet, jotka ovat askeleen 5 oppimistehtävät.

Opintojakson arvosana muodostuu a) tutorryhmässä työskentelyn b) laboraatiotunneilla työskentelyn ja c) jaksoon sisältyvän tentin perusteella. Arvosanan saamisen edellytyksenä on opintojaksopalautteen antaminen kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Asiantuntijaluennoille osallistuminen on suotavaa, sillä ne on suunniteltu täydentämään opintoja ja edesauttamaan opintojaksolla käsiteltävien asioiden ymmärtämistä.

Vaaditut suoritukset ja niiden arviointi

Course requirements and evaluation

 

a) Tutorryhmätyöskentely käsittää itse- ja vertaisarviointia sekä opettajatutorin antamaa arviointia. Tutoriaalit arvioidaan asteikolla 0-5, painokertoimen ollessa 2 (2 op). Tutoriaaleissa noudatetaan monisteen ”7 askeleen menetelmä” ohjeita tutorryhmässä työskentelystä. Loppuarviointitilaisuudessa keskustellaan kunkin ryhmän jäsenen osallistumisesta ja panoksesta ryhmässä, ryhmän ilmapiiristä sekä opintojakson toteutuksesta ja sisällöstä. Opintojaksopalaute annetaan sähköisesti opintojaksopalautesivujen avauduttua. Käsikirjan lopussa olevat itsearviointilomakkeet ”Itsearviointi tutorryhmässä työskentelystä” ja ”Itsearviointilomake laboraatiotunnit” palautetaan viimeisessä istunnossa.

Työskentely tutorryhmässä on osa opintojakson arvioitavaa suoritusta, joten jokaisen osallistuminen istuntoihin on välttämätöntä. Hyväksytty tutoriaalien suoritus on edellytys kokeeseen tms. jakson suoritukseen osallistumiselle. Jos opiskelija on estynyt osallistumasta tutorryhmän istuntoon, hänen tulee ilmoittaa asiasta istunnon puheenjohtajalle, kertoa poissaolonsa syy ja selvittää, miten hän poissaolostaan huolimatta aikoo tuoda oman panoksensa (tehtävän valmisteluvaihe: 3 askelta) ryhmän käytettäväksi. Mikäli opiskelija on ollut poissa istunnosta, hänen tulee laatia kirjallinen raportti istunnossa esitetyistä oppimistehtävistä. Se toimitetaan tutorryhmän jäsenille ja opettajatutorille paperilla tai sähköpostitse. Hyväksytty raportti on edellytys kokeeseen osallistumiselle. Raportissa tulee näkyä: opiskelijan nimi, korvattavan istunnon päivämäärä, oppimistehtävät tiivistetysti vastattuna ja käytetty kirjallisuus. Poissaolojen ylittäessä 50 % jakson suoritus on hylätty.

b) Laboraatiotunneilla työskentely käsittää itse- ja vertaisarviointia ja opettajatutorin antamaa arviointia. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää laboraatiotunneilla 100 % osallistumista. Painokerroin on 1 (2 op). Laboraatiotunneilla työskentelyä arvioidaan erillisellä laboraatioarviointilomakkeella, joka jaetaan ko. tunnilla. Itsearviointi laboraatiotunneilla osallistumisesta palautetaan loppuarviointitilaisuudessa.

c) Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 painokertoimen ollessa 3 (3 op).
Opintojaksoon kuuluu palautteen antaminen kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.To receive credits, the student is to give feedback within two weeks of completing the course.

Muut vaatimukset

Other requirements

 

Sisätautihoitotyön opintojakso rakentuu aikaisemmin opiskeltujen opintojaksojen (teoreettinen ja perustaitojen osaaminen I ja II; teoreettinen ja kliininen osaaminen I sisätauti-kirurginen hoitotyö) jatkoksi. Aikaisemmin opitut teoreettiset ja kliiniset asiat edellytetään hallittavan.

Käytettävä kirjallisuus

Literature

 

Alahuhta, S., Ala-Kokko, T., Kiviluoma, K., Perttilä, J., Ruokonen, E. & Sifvast, T. (toim.) 2006. Nestehoito. Duodecim. Helsinki.

Aro, E. (toim.) 2007. Diabetes ja ruoka – teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemusalan ammattilaisille. Diabetesliitto. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Castrén, M., Aalto, S, Rantala, E., Sopanen, P. & Westergård, A. 2009. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY. Helsinki.

Diabetes ja jalkojen omahoito. 2005. Suomen Diabetesliitto ry.

Etu-Seppälä, L. (toim.) 2003. Tyypin II diabeteksen ehkäisyohjelma 2003-2010. Suomen diabetesliitto. Tampere.

Haapa, E., Huhtanen, J., Ilanne-Parikka, P. & Kokkonen, L. 2000. Ikäihmisen diabetes:
hyvän hoidon opas. Diabetesliitto. Tampere.

Hallila,L. (toim.) 2005. Näyttöön perustuva kirjaaminen. Tammi.

Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K. 2006 (tai uudempi p.). Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. WSOY. Porvoo.

Hoitotyön vuosikirja 2007. Hoitotyön kirjaaminen. Gummerus. Jyväskylä.

Hupli, M. (toim.) 2004. Potilasohjauksen ulottuvuudet. Turun yliopisto. Turku.

Iivanainen, A. & Syväoja, P. 2008. Hoida ja kirjaa. Tammi.Otavan Kkirjapaino Oy Keuruu.

Ilanne-Parikka, P., Kangas, T., Kaprio, E.A. & Rönnemaa, T. (toim.) 2006. Diabetes. Diabetesliitto. Karisto Oy. Hämeenlinna.

Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Tammi. Helsinki.

Karttunen, T., Soini Y., & Vuopala, K. 2005. Tautioppi. Edita. Helsinki.

Kratz, C. 1984. Hoitotyön prosessi. Porvoo. WSOY

Kuisma, M., Holmström, P. & Porthan, K (toim.) 2008. Ensihoito. Tammi. Helsinki.

Kyngäs, H.& Hentinen, M. 2009. Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. Porvoo; Helsinki. WSOY.

Laboratorionäytteet (Sairaanhoitajan tietokannat)

Kauppinen, R. 2006 (toim.). Sisätautien ytimessä. Edita Prima Oy. Juva.

Kärkkäinen, E. 2003. Vaikeiden astmakohtausten määrä voidaan puolittaa. Apteekkari.5, s. 32 -33.

Liesinen, K., Niitynperä, T. & Jokinen, E. 2005. Suomalaisten uusi sydänkirja. Otava, Helsinki.

Linko, L., Ahonen, E., Eirola, R. & Ojala, M. 2000. Laboratoriopalvelut hoitotyön tukena. WSOY. Juva.

Louheranta, A. 2006 (toim.). Ravitsemus ja ruokavaliot. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Vammalan Kirjapaino Oy.

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S.E. 2004. Ihmisen anatomia ja fysiologia. WSOY. Porvoo.

Neuvonen, P.J. 2002. Kliininen farmakologia ja lääkehoito. Kandidaattikustannus. Helsinki.

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoito. WSOY. Juva.

Nurminen, M-L. 2006. Lääkehoidon ABC. WSOY. Helsinki.

Maasilta,P. 2003. Keuhkoahtaumatauti, astma ja uniapnea. Suomen lääkärilehti 25-26, s 2847-2849.

Martio, J. (toim.) 2007. Reuma. Suomen reumaliitto. Helsinki.

Mulrow, C.D. 2001. Evidence-baced hypertension. London:BMJ, Books.

Mäkijärvi, M., Kettunen, R., Kivelä, A., Parikka, H.& Yli-Mäyry, S. 2008. (toim.) Sydänsairaudet. Duodecim.

Penttilä, U-R. 2004. Marevan-hoidon opas. Suomen sydänliitto, Helsinki.

Pohjalainen, M. (toim.) 2001. Tyypin I diabeteksen hoitosuositus. Suomen diabetesliitto. Tampere.

Rintala, T-M., Kotisaari, S., Olli, S. & Simonen, R. (toim.) 2008. Diabeetikon hoidonohjaus. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

Ruotsalainen, T. 2006. Sisätautipotilaan hoidon laatu: potilas laadun arvioijana. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Turku.

Salanterä, S. 2006. Kivun hoitotyö. WSOY. Porvoo.

Salmenperä, R., Tulli, S. & Virta, M. 2002. Neurologisen ja neurokirurgisen potilaan hoitotyö. Tammi. Helsinki.

Sora, T., Antikainen, P., Laisalmi, M. & Vierula, S. 2002. Sairaanhoidon teknologia. WSOY.

Torkkola, S., Heikkinen, H. & Tiainen, S. 2002. Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Tammi. Helsinki.

Tyypin I diabetes: Opas nuoruustyypin diabeetikoille. 2002. Diabetesliiton D-oppaat. Diabetesliitto. Tampere.

Roper, N., Logan, W. W. & Tierney, A. 1992. Hoitotyön perusteet. Kirjayhtymä Oy. Helsinki.

Vapaatalo, H. 2000. Verenpainetauti: lääkkeetön ja lääkkeellinen hoito. Nutrifocus 1, s. 6-13.

Vauhkonen, I. & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. WSOY. Helsinki.

Veräjänkorva, O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. WSOY. Porvoo

Muu materiaali

Other material

 

www.terveysportti.fi (sairaanhoitajan tietokannat, käypä hoito -suositukset, Ekg-tietokannat, Ensihoito-opas, Reuma-tietokanta, Diabetes-tietokanta, Sydänsairaudet- tietokannat, Allergiaohjelma, Pharmaca-Fennica, potilasohjeet)
Sairaanhoitopiirien potilasohjeet (mm. www.satshp.fi, www.vsshp.fi)
Asiantuntijaluennot
Pro gradu-, lisensiaatti- ja väitöstutkimukset
Hoitotiede-, Sairaanhoitaja- ja Tutkiva hoitotyö-lehti
www.allergia.com
www.hengitysliitto.fi
www.diabetes.fi
www.ensihoito.netti
www.finnkardio.org
www.gastrolab.net
www.nam.fi = Lääkelaitos
www.pharmaca.fennica.fi
www.redcross.fi
www.reuma.fi
www.sydanliitto.fi
www.stroke.fi

Yhteydenpitotavat opintojakson aikana

Contact options during the course

 

Opettajatutor: Kaija Arvinen
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@samk.fi

 

Tämän opintojaksoselosteen malli on suoritussäännön 4 § mukainen. Suoritussääntö on osoitteessa www.samk.fi - opiskelijapalvelut.

This course description model complies with 4 § of the performance regulations. (For Performance regulations, go to www.samk.fi/english - studies - regulations)

päivitetty 07.01.2010; Arvinen Kaija