Edelliselle sivulle / Previous page | Print

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 

OP17             

OPINTOJAKSO/MODUULISELOSTE 

COURSE/MODULE DESCRIPTION

 

Toimipiste / School

 Merenkulku Rauma

Lukuvuosi / Academic year

2008-2009

Opettaja / Lecturer(s)

Männistö Elina

Päiväys / Date

01/07/2009

Opintojakson/moduulin koodi / Code of the course/module

MK 04411. 2

Opintojakson/moduulin laajuus (op) / Extent of the course/module (cr) 1

Toteutusajankohta / Study period(s) **

 3

Opintojakson/moduulin nimi (ja käännös englanniksi)

Course/module title

 

Terveydenhuolto taso-II (operational level /STCW table A-VI/4-1)

Oppimistulokset (tavoitteet)

Learning outcomes (objectives)

 

Opiskelija hallitsee

· sairaanhoidon perustaidot siten, että hän pystyy välittömiin tehokkaisiin toimenpiteisiin laivalla sattuvissa tapaturma-ja sairaustapauksissa
· välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet
· ensiavun ja -hoidon kannalta elimistön keskeisimmät toiminnot ja rakenteet
· laiva-apteekkia koskevat säädökset ja apteekin käytön

Asiakokonaisuudet

Contents

SISÄLTÖ

1. Elimistön rakenne ja toiminta pääpiirteissään:
-tuki-ja liikuntaelimistö
-verenkiertoelimistö
-hengityselimistö
-ruuansulatuselimistö
-hermosto
Opiskelijamoniste löytyy Z- tiedostosta Elina Männistö/MK 2


2. Potilaan tilan arviointi:
-ensitutkimus
-jatkotutkimus

Edeltävät tehtävät: perustuen ”vammapotilaan tutkiminen” –materiaaliin, joka löytyy Z- tiedostosta Elina Männistö/MK 1 sekä Laivasairaanhoidon käsikirja ss.190-200


3. Tajunnan tason lasku ja potilaan hoito
-tajunnan tason laskun syitä
-potilaan tilan arviointi GCS:n avulla (Laivasairaanhoidon käsikirja kpl 19)
-verensokerin mittaaminen
-potilaan hoito

Edeltävät tehtävät: perehdy aiheeseen etukäteen


4. Hengitysvajepotilaanhoito:
-avoimien ilmateiden turvaaminen
-hapetus apuvälineitä käyttäen

Edeltävät tehtävät: perustuen ”ilmatien varmistaminen”-materiaaliin, joka löytyy Z- tiedostosta Elina Männistö/MK 2
a) selvitä mitä välineitä mainituissa toimenpiteissä tarvitaan
b) miksi toimenpiteet pitäisi suorittaa laivalla
c) miten ne suoritetaan
d) mitä välineitä laiva-apteekin mukaan löytyy A/B/C-tasolla


5. Verenkiertovajepotilaan hoito:
-verenpaineen mittaaminen
-i.v-infuusion laitto
-PPE-D

Edeltävät tehtävät: : perustuen osittain ”iv-infuusio- materiaaliin, joka löytyy Z- tiedostosta Elina Männistö/MK 2, www.terveyskirjasto.fi à ensiapu sekä Laivasairaanhoidon käsikirjaan

a) selvitä mitä välineitä mainituissa toimenpiteissä tarvitaan
b) miksi toimenpiteet pitäisi suorittaa laivalla
c) miten ne suoritetaan
d) mitä välineitä laiva-apteekin mukaan löytyy A/B/C-tasolla


6. Lääkehoito laivalla:
-laiva-apteekin sisältö
-lääkemuodot ja annostukset
-PF:n käyttö
-im./sc. injektio


Perehdy etukäteen materiaaliin Z-tiedostosta Elina Männistö/MK 2 sekä Laivasairaanhoidon käsikirjaan
Etsi mitä välineitä laiva-apteekin mukaan löytyy A/B/C-tasolla
Opintojakson/moduulin ydinsisältö

Core contents of the course/module

 

ks. oppimistulokset

Opiskelijan työn mitoitus

Workload for the student

 

STCW table A-VI/4-1)mukainen

Opintojakson toteutus

Course implementation/way of performance

 

luento-opetusta ja pääosin laboraatio-opetusta

Vaaditut suoritukset ja niiden arviointi

Course requirements and evaluation

 

Kirjallinen suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty ja hyväksytty laboraatiosuoritus muodostuu potilaan kannalta oleellisista ja riittävän oikein suoritetuista hoitotoimenpiteistä

Opintojaksoon kuuluu palautteen antaminen kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.To receive credits, the student is to give feedback within two weeks of completing the course.

Muut vaatimukset

Other requirements

 

Kurssille ilmoittautuminen 1. kerralla ja suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa.

Käytettävä kirjallisuus

Literature

 


Laivasairaanhoidon käsikirja.2006. Niemi, L & Saarni, S. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.
Kinnunen, A. (toim.) 2001. Hätäensiapu ja ensiarvio. Sisäasiainministeriö, poliisiosasto. Helsinki: Oy Edita Ab soveltuvin osin
Laiva-apteekkipäätös 1994. Merenkulkuhallitus.
www. terveysportti.fi www.terveyskirjasto.fi www.redcross.fi

Muu materiaali

Other material

 

av-materiaali, luentomateriaali,simulaationuket

Yhteydenpitotavat opintojakson aikana

Contact options during the course

 

lähiopetus, sähköposti ja gsm

 

Tämän opintojaksoselosteen malli on suoritussäännön 4 § mukainen. Suoritussääntö on osoitteessa www.samk.fi - opiskelijapalvelut.

This course description model complies with 4 § of the performance regulations. (For Performance regulations, go to www.samk.fi/english - studies - regulations)

päivitetty 07.01.2009; Elina Männistö